AANBOD VOOR SCHOLEN

Op scholen is steeds meer aandacht om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen.
Die leerlingen denken, leren en gedragen zich anders dan de modale leerling in de klas.

Wil je als team die specifieke doelgroep beter leren kennen en handvaten worden toegereikt om jullie onderwijsaanbod en didactiek beter af te stemmen op wat zij nodig hebben om effectief tot leren te komen, dan kan ik jullie hierin begeleiden. 
Ik ben afgestudeerd als expert meer-en hoogbegaafdheid en heb jaren praktijkervaring binnen het (basis)onderwijs en dit in diverse functies.

Binnen het thema 'meer- en hoogbegaafdheid' bied ik onderstaande vormingen aan.

De vormingen beslaan één halve dag of twee halve dagen.
Een aantal van die vormingen kan ook online gegeven worden.

Ik mik vooral op pedagogische studiedagen omdat er dan meer tijd is om samen op weg en samen aan de slag te gaan.

Het invulling geven aan een studiedag kan op woensdagvoormiddag.
Studiedagen in contactonderwijs geef ik enkel op scholen binnen West- en Oost-Vlaanderen.    Online kan dit Vlaanderen breed.

Ik vertrek telkens vanuit een theoretische insteek of theoretisch kader om dit al snel concreet naar de klas- of schoolvloer te vertalen.

Waar het kan gaan we met concrete casussen of activiteiten of lessen uit de eigen klaspraktijk aan de slag. 

Bij interesse in een vormingsaanbod:

Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met me op via

info@hetwijshuis.be of 0486 / 49 22 46 
 

Hilde

Mijn kind kan beter.jpg
COGNITIEF STERKE EN HOOGBEGAAFDE PEUTERS EN KLEUTERS

 

Te jong om (hoog)begaafd te zijn? 
Cognitief sterke en hoogbegaafde peuters en kleuters

onderwijsniveau: kleuter

 

Ouders zien thuis vaak een ander kind dan op school, een kind dat verder staat in zijn/haar ontwikkeling dan leeftijdsgenootjes.
Als je als leerkracht niet alert bent voor de specifieke manier van zijn, denken en leren van de cognitief sterke en hoogbegaafde peuter en kleuter, kan het dat de meer- en hoogbegaafdheid verborgen blijft omdat de peuter/kleuter zich aanpast aan wat van hem/haar verwacht wordt, wat dan weer nefast kan zijn voor de verdere ontwikkeling.
Als leerkracht geeft het je wellicht een goed gevoel te weten wat je cognitief sterke en hoogbegaafde peuters en kleuters kunt bieden om ook hun (versnelde) ontwikkeling optimaal te stimuleren.

 

Welke signalen kan je opvangen in het gedrag van jouw peuter en kleuter die jou kunnen doen denken in de richting van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid? Hoe kan je inspelen op de ontwikkelingsnoden van die peuters en kleuters zodat hun talent verder kan groeien (hoeken en activiteiten verrijken)?
Op deze vragen krijg je een antwoord tijdens deze vorming.

Tijdens het tweede dagdeel (als je daarvoor kiest) focussen we ons op het verrijken van activiteiten en hoeken.
Ook zetten we de DENKSLEUTELS (Tony Ryan)  in om jouw thema’s in de klas te verrijken voor de cognitief sterke en hoogbegaafde kleuters. 

 

halve dag of 2 halve dagen (met verrijkingsmodule)

contactonderwijs of online

Mijn kind is hoogbegaafd.jpg
(H)ERKENNEN VAN COGNITIEF STERKE EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

 

De cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen in mijn klas.
Wie zijn ze? Hoe zie ik ze?

onderwijsniveau: lager - secundair

 

Wil je tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen in jouw klas, dan is het belangrijk dat je die leerlingen ook ziet in jouw klas, dat je ze opmerkt.

Tijdens deze vorming leer je waar je specifiek kunt op letten om deze leerlingen te detecteren.
 

Aan de hand van concrete situaties in de klas en thuis maak je kennis met de specifieke manier van leren en denken van de cognitief sterke leerlingen en de specifieke manier van zijn van de hoogbegaafde leerlingen.

Een cognitief sterk en hoogbegaafd kind is zoveel meer dan een kind met een hoog IQ.

Wil je tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van die groep leerlingen, is het heel belangrijk om hen te kunnen zien in jouw klas.
Weet hebben van en oog hebben voor die specifieke kenmerken helpt jou om de cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen in jouw klas te (h)erkennen.

‘DE’ hoogbegaafde leerling bestaat echter niet. Tijdens de sessie maak je kennis met de zes profielen van hoogbegaafde leerlingen die Betts en Neihart onderscheiden.

Er bestaan ook instrumenten die je kunnen helpen om de meer-en hoogbegaafde leerlingen in jouw klas, op jouw school te signaleren.
Ik laat je kennis maken met een aantal van die signaleringsinstrumenten.

 

light versie: halve dag (zonder kennismaking met signaleringsinstrumenten)
 

large versie: twee halve dagen (met kennismaking met de signaleringsinstrumenten) 

contactonderwijs of online

differentieren.jpg
DIFFERENTIËREN 
COMPACTEN EN VERRIJKEN

 

Onderwijs aan cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen:
differentiëren, compacten en verrijken

onderwijsniveau: lager

 

Hoogbegaafde leerlingen denken en leren anders.
Cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen hebben o.a. minder instructie nodig en vooral uitdagende (verwerkings)taken.

De reguliere leerstof zorgt ervoor dat deze sneller lerende leerlingen binnen hun comfortzone blijven werken waarin ze niet tot leren komen.
Differentiëren door te compacten en te verrijken is voor hen een must om in hun leerzone te komen.


Binnen het driesporenmodel leer je hen uit te dagen tot leren, tot doorzetten d.m.v. een verrijkt leerstofaanbod.

Je leert wat compacten is, waarop je compacten kunt toepassen en hoe je dit concreet kunt doen.
Na het compacten blijft er tijd om te verrijken.
Je leert wat, wanneer en hoe je kunt verdiepen en verbreden.
Je maakt kennis met goede verrijkingsmaterialen en met een aantal methodieken die je kunt inzetten om jouw lessen en activiteiten te verrijken. Zo gaan we kort concreet aan de slag met
de denksleutels, de taxonomie van Bloom, het tascmodel en de hoeden van De Bono om de thema’s binnen jouw eigen klaspraktijk te verrijken.
In de largeversie van deze vorming is een dagdeel voorzien om concreet aan het werk te gaan met deze verrijkingsmethodes.

light versie: halve dag

large versie : twee halve dagen : concreet aan de slag om de eigen lessen en thema's te verrijken met behulp van o.a. de taxonomie van Bloom en de denksleutels.

contactonderwijs 

onderpresteren.jpg
ONDERPRESTEREN

 

Onderpresteren bij cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen

Onderwijsniveau : kleuter-lager-secundair

Een grote frustratie bij ouders, bij leerkrachten en de leerling zelf is wanneer de leerling met de mogelijkheden om goed te leren aanhoudend ondermaats gaat presteren.

Onderpresteren is aangeleerd gedrag.

Tijdens de vorming leer je hoe je de onderpresteerder in de klas kunt opmerken en hoe je hem/haar begeleidt in de richting van het leveren van betere prestaties. (het omkeren van het onderpresteren)

Nog belangrijker is dat je te weten komt waar je aandacht aan dient te geven om onderpresteren bij cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen te voorkomen.
Zonder te willen stigmatiseren onderscheiden we een aantal types onderpresteerders.
Je krijgt hierbij suggesties om hen passend te begeleiden.

twee halve dagen

contactonderwijs of online

versnellen.jpg
VERSNELLEN

 

Een leerling uit mijn klas versnellen. Is dat wel een goed idee?

Onderwijsniveau : kleuter en lager

Versnellen is een interventie die voor een aantal cognitief sterke en hoogbegaafde kleuters en leerlingen overwogen kan worden.
Als we versnellen om tegemoet te kunnen komen aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van het kind dan is versnellen een heel effectieve (vaak de meest effectieve) interventie voor dit bepaalde kind.

Het versnellen van een cognitief sterke of hoogbegaafde leerling is echter best een heel goed overwogen interventie in de zorg om die leerling. Wetenschappelijk onderzoek (o.a. Hattie) onderstreept de effectiviteit van versnellen voor de leerlingen die daaraan toe zijn.
Je ving wellicht ook al eens bezorgdheden en weerstand t.a.v. een versnelling op tijdens een zorgoverleg, op een oudercontact, aan de schoolpoort, …

Resultaten uit internationaal onderzoek helpen jou om een objectieve blik te werpen op het versnellen  van cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen.

Je leert de verschillende vormen van versnellen kennen alsook de criteria die je best in overweging neemt bij een versnelling en hoe je die versnelling best stapsgewijs aanpakt op school.

 

halve dag

contactonderwijs of online

kangoeroeklas.jpg
VERRIJKINGSKLAS

 

Gaan we voor een verrijkingsklas op onze school?

Onderwijsniveau : lager

Om nog meer tegemoet te komen aan het kritisch, creatief en divergent denken van de cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen, kan een verrijkingsklas op school de oplossing bieden.

In die klas kun je de cognitief heel sterke leerlingen gaan uitdagen binnen het hogere orde denken.

Bij jou op school is er misschien best al wat aandacht voor de cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen. De differentiatie naar boven met het aanbieden van verrijkende en uitdagende taken wordt geïmplementeerd in het klasgebeuren.
Maar je merkt dat dit gedifferentieerde aanbod niet voldoende is om de leerhonger van een aantal kinderen te stillen. Zij hebben nood aan nog meer. Om die leerhonger te stillen kun je er als school voor kiezen om een verrijkingsklas op te zetten. Tijdens deze sessie kom je meer te weten over de voorwaarden om zo’n klas op te starten, de doelen die je er kunt nastreven, wie de doelgroep van die verrijkingsklas is, hoe je die kunt organiseren, welke activiteiten je erin kunt aanbieden en hoe je die activiteiten  kunt evalueren.

 

light versie: halve dag 

large versie : twee halve dagen : ook concreet aan de slag met o.a. de taxonomie van Bloom, de denksleutels, de hoeden van de Bono en het Tascmodel

contactonderwijs of online

Taxonomie van Bloom.png
.

De Taxonomie van BLOOM

BLOOMLESSEN : activiteiten en lessen verrijken met de Taxonomie van Bloom.

- een sessie specifiek voor het kleuteronderwijs
- een sessie specifiek voor het lager onderwijs

 

Doel van de sessie: 
Jouw lessen en activiteiten verrijken m.b.v. de taxonomie van Bloom voor de sterke en meer- en hoogbegaafde leerlingen in jouw klas om hen maximaal tot leren te brengen.

 

Hoe verrijk je een les, een activiteit voor de cognitief sterke en hoogbegaafde kleuters en leerlingen in jouw klas? 
Eén manier om aan de criteria voor een rijke leeractiviteit te voldoen is, door bij het ontwikkelen van lessen of projecten vragen en opdrachten op te nemen die een beroep doen op het ‘hogere orde denken’. 
Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren of creëren nodig.
Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op:
- stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch na te denken
- stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
- ontlokken van discussie
- stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie
- stimuleren van het creatief denkvermogen

 

Na een introductie op de taxonomie van Bloom, gaan we in groepjes aan de slag om lessen en activiteiten uit onze eigen klaspraktijk te verrijken.

 

halve dag

contactonderwijs

mindset.png

MINDSET

growth and fixie

MINDSET: fixed en growth: Een groeimindset doet beter werken en leren.

onderwijsniveaus: kleuter-lager-secundair
 

Doel van de sessie:  Een groeimindset voorleven als leerkracht en die stimuleren bij de leerlingen. Groeitaal (leren) gebruiken in de dagelijkse omgang met jouw leerlingen.

Mindset is een begrip ontdekt door Carol Dweck.
Zij onderscheidt twee vormen van mindset: the fixed mindset en the growth mindset.

 

Mindset is een eenvoudig begrip dat veel invloed kan hebben op jouw eigen gedrag en leren en op het gedrag en leren van de leerlingen in jouw klas.
Niet alleen onze capaciteiten en kwaliteiten bepalen de mate waarin we succesvol zijn.
Het succes dat we behalen hangt grotendeels af van de mindset (de manier van denken) waarmee we in het leven staan.

 

In deze sessie leren we wat het betekent om met een vaste en een groeimindset naar de dingen te kijken. Wij als leerkrachten kunnen de groeimindset die leidt naar beter leren en werken bij onze leerlingen stimuleren. Je leert er hoe je dit kan doen en wat dit voor de leerlingen kan betekenen.

halve dag
contactonderwijs of online

denksleutels.jpg

DENKSLEUTELS

(Tony Ryan)

Denksleutels: sleutels die het denken 'openen'

Denksleutels voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben.
 

een sessie specifiek voor het kleuteronderwijs

- een sessie specifiek voor het lager onderwijs
 

Tijdens deze sessie maak je kennis met de denksleutels die je in jouw dagdagelijkse klaspraktijk kunt inzetten om jouw cognitief sterke kleuters of leerlingen uit te dagen. Het gaat om een middel dat elke leerkracht kan inzetten om het verschil te maken in zijn of haar klas.
 

Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of een denkopdracht die kinderen aanzet tot creatief, analystisch, kritisch en praktisch denken.
Tevens stimuleren de sleutels om dingen vanuit een ander perspectief te zien.

 

De denksleutels heten oorspronkelijk Thinker Keys en zijn een idee van de Australische Tony Ryan.

 

Enkele voorbeeldsleutels zijn:
- vraagsleutel: Kinderen krijgen het antwoord en bedenken zelf vragen die
                         tot dit antwoord kunnen leiden.

- Nietes sleutel : Bepaal het omgekeerde.

- Wat als sleutel : Stel de kinderen de vraag; 'Wat als ...' en de kinderen
                              benoemen oorzaken en gevolgen.
- combinatiesleutel : Kinderen combineren eigenschappen van twee
                                    verschillende voorwerpen zodat er een nieuw 
                                    voorwerp ontstaat.

 

We maken tijdens de vorming  kennis met de sleutels die je op een eenvoudige manier kunt inzetten om de groep sterkere kleuters of leerlingen uit te dagen. Ze vragen weinig inspanning van jou als leerkracht om die toe te passen in jouw eigen klas.

We gaan tijdens de sessie heel concreet aan het werk met de denksleutels.
- Welke zijn de denksleutels?

- Waarom denksleutels inzetten in de klaspraktijk?
- Wanneer en hoe kun je die inpassen in het klasgebeuren?

- We passen de denksleutels toe op een thema (activiteit of les) dat nog aan
  bod komt in de loop van het schooljaar.
 

halve dag

contactonderwijs of online

Het Wijs Huis

 STUDIECOACH (leren leren)
FREELANCE NAVORMER
specialisatie meer- en hoogbegaafdheid