AANBOD VOOR SCHOLEN
Vormingen, professionalisering voor leerkrachten en teams.

 

THEMA:

ZORG-BREED ONDERWIJS

Contact.gif

BLOOMLESSEN : activiteiten en lessen verrijken met de Taxonomie van Bloom.

- een sessie specifiek voor het kleuteronderwijs
- een sessie specifiek voor het lager onderwijs

 

Doel van de sessie: 
Jouw lessen en activiteiten verrijken m.b.v. de taxonomie van Bloom voor de sterke en meer- en hoogbegaafde leerlingen in jouw klas om hen maximaal tot leren te brengen.

 

Hoe verrijk je een les, een activiteit voor de cognitief sterke en meer- en hoogbegaafde leerlingen in jouw klas? 
Eén manier om aan de criteria voor een rijke leeractiviteit te voldoen is, door bij het ontwikkelen van lessen of projecten vragen en opdrachten op te nemen die een beroep doen op het ‘hogere orde denken’. 
Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren of creëren nodig.
Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op:
- stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch na te denken
- stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
- ontlokken van discussie
- stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie
- stimuleren van het creatief denkvermogen

 

Na een introductie op de taxonomie van Bloom, gaan we in groepjes aan de slag om lessen en activiteiten uit onze eigen klaspraktijk te verrijken.

Vormingen, professionalisering voor leerkrachten en teams.

 

THEMA:

ZORG-BREED ONDERWIJS

MINDSET: fixed en growth: Een groeimindset doet beter werken en leren.

onderwijsniveaus: kleuter-lager-secundair
 

Doel van de sessie:  Een groeimindset voorleven als leerkracht en die stimuleren bij de leerlingen. Groeitaal (leren) gebruiken in de dagelijkse omgang met jouw leerlingen.

Mindset is een begrip ontdekt door Carol Dweck.
Zij onderscheidt twee vormen van mindset: the fixed mindset en the growth mindset.

 

Mindset is een eenvoudig begrip dat veel invloed kan hebben op jouw eigen gedrag en leren en op het gedrag en leren van de leerlingen in jouw klas.
Niet alleen onze capaciteiten en kwaliteiten bepalen de mate waarin we succesvol zijn.
Het succes dat we behalen hangt grotendeels af van de mindset (de manier van denken) waarmee we in het leven staan.

 

In deze sessie leren we wat het betekent om met een vaste en een groeimindset naar de dingen te kijken. Wij als leerkrachten kunnen de groeimindset die leidt naar beter leren en werken bij onze leerlingen stimuleren. Je leert er hoe je dit kan doen en wat dit voor de leerlingen kan betekenen.

Contact.gif
Vormingen, professionalisering voor leerkrachten en teams.

 

THEMA:

ZORG-BREED ONDERWIJS

Contact.gif

STERK IN EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN : leerlingen laten groeien in zelfsturing

​onderwijsniveaus: lager en secundair onderwijs
 

Doel van de sessie: De ontwikkeling van de executieve vaardigheden positief en doelgericht ondersteunen opdat jouw leerlingen zouden groeien in zelfsturing.

Om in het dagelijks leven vlot en doelgericht te kunnen functioneren, moeten we ons gedrag, onze gedachten en onze emoties kunnen sturen.
Deze vaardigheid (zelfsturing) is afhankelijk van specifieke denkprocessen nl. de executieve functies.
Dawson en Guare onderscheiden 11 executieve functies zoals o.a. taakinitiatie, volgehouden aandacht, organisatie, timemanagement, impulscontrole, plannen, enz.
Deze functies ontwikkelen zich doorheen de jaren tot de hersenen volledig ontwikkeld zijn. Naast deze spontane ontwikkeling is het heel belangrijk dat die ontwikkeling ook van buitenaf gestimuleerd wordt door instructie en inoefening. Hierin liggen mooie kansen voor jou als leerkracht.
Als we zeggen dat een kind of jongere zwakke executieve functies heeft, bedoelen we dat hij/zij problemen heeft met één of meerdere vaardigheden die gericht zijn op efficiënt en doelmatig werken.
Als een kind of jongere een flink aantal zwak ontwikkelde executieve vaardigheden heeft, komt hij/zij in de problemen op school, met zijn/haar studie en later op het werk en in zijn/haar sociale leven.
In deze sessie maak je kennis met de 11 executieve functies (Dawson en Guare) en krijg je concrete handvaten mee hoe je de ontwikkeling ervan op een eenvoudige manier kan stimuleren in de klas.

 

Vormingen, professionalisering voor leerkrachten en teams.

 

THEMA:

ZORG-BREED ONDERWIJS

Contact.gif

Handelingsgericht werken en het scherp stellen van de onderwijsbehoeften van de leerling vanuit een brede beeldvorming

Doel van deze vorming: De specifieke onderwijsbehoefte(n) van het kind scherp stellen als uitgangspunt voor de geïntegreerde zorg voor dat kind.
(a.d.h.v. casussen uit de fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm).

Het M-decreet, het leerplan en  ROK stellen het kind met zijn onderwijsbehoefte(n) centraal. We worden als leerkracht, zoco, externe ondersteuner, … uitgedaagd om stil te staan bij de vraag:
“Wat heeft dat kind nodig om verder te kunnen ontwikkelen, om verder te kunnen leren?”

Worstel je op school ook met:

  • het scherp krijgen van de specifieke onderwijsbehoefte(n) van de kinderen van wie de begeleiding zich situeert in de fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm?

  • het concreet onder woorden kunnen brengen van jouw eigen ondersteuningsbehoeften als leerkracht?

 

Dan kan deze doe-gerichte navorming jou een antwoord bieden op deze vragen. In groepjes maken we met o.a. behulp van een model een zo breed mogelijk beeld op van de kinderen uit jullie klaseigen casussen.
Met behulp van deze brede beeldvorming van de respectievelijke kinderen gaan jullie in groep geleid op zoek naar de prioritaire onderwijsbehoeften van die kinderen.

 

We sluiten de sessie af met het concreet formuleren van de onderwijsbehoefte(n) en doelen voor de respectievelijke kinderen en het concreet formuleren van de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerkracht. Samen denken we ook reeds in de richting van aanpassingen voor het kind om tegemoet te komen aan zijn/haar onderwijsbehoeften.

Vormingen, professionalisering voor leerkrachten en teams.

 

THEMA:

DENKSLEUTELS

Contact.gif

Denksleutels: sleutels die het denken 'openen'

Denksleutels voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben.

 

een sessie specifiek voor het kleuteronderwijs

- een sessie specifiek voor het lager onderwijs
 

Tijdens deze sessie maak je kennis met de denksleutels die je in jouw dagdagelijkse klaspraktijk kunt inzetten om jouw cognitief sterke kleuters of leerlingen uit te dagen. Het gaat om een middel dat elke leerkracht kan inzetten om het verschil te maken in zijn of haar klas.
 

Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of een denkopdracht die kinderen aanzet tot creatief, analystisch, kritisch en praktisch denken.
Tevens stimuleren de sleutels om dingen vanuit een ander perspectief te zien.

 

De denksleutels heten oorspronkelijk Thinker Keys en zijn een idee van de Australische Tony Ryan.

 

Enkele voorbeeldsleutels zijn:
- vraagsleutel: Kinderen krijgen het antwoord en bedenken zelf vragen die
                         tot dit antwoord kunnen leiden.

- Nietes sleutel : Bepaal het omgekeerde.

- Wat als sleutel : Stel de kinderen de vraag; 'Wat als ...' en de kinderen
                              benoemen oorzaken en gevolgen.
- combinatiesleutel : Kinderen combineren eigenschappen van twee
                                    verschillende voorwerpen zodat er een nieuw 
                                    voorwerp ontstaat.

 

We maken tijdens de vorming  kennis met de sleutels die je op een eenvoudige manier kunt inzetten om de groep sterkere kleuters of leerlingen uit te dagen. Ze vragen weinig inspanning van jou als leerkracht om die toe te passen in jouw eigen klas.

We gaan tijdens de sessie heel concreet aan het werk met de denksleutels.
- Welke zijn de denksleutels?

- Waarom denksleutels inzetten in de klaspraktijk?
- Wanneer en hoe kun je die inpassen in het klasgebeuren?

- We passen de denksleutels toe op een thema (activiteit of les) dat nog aan
  bod komt in de loop van het schooljaar.
 

Vormingen, professionalisering voor leerkrachten en teams.

 

THEMA:

MOTIVATIE

Contact.gif

1. Motivatie verhogen bij leerlingen 

Doel van de vorming: Vanuit inzichten in motivatietheorieën, kleine aanpassingen aanbrengen in jouw dagelijkse klaspraktijk die de motivatie bij jouw leerlingen stimuleren.

 

Motivatie (of het gebrek eraan) beïnvloedt heel vaak de prestaties van leerlingen.  Als leerkracht kun je voor de leerling het verschil maken, ook op het gebied van motivatie.
Jouw leerkrachtstijl, jouw mindset en jouw kennis over motivatietheorieën  kunnen de motivatie van jouw leerlingen positief of negatief beïnvloeden. 
Vanuit inzichten uit de mindsettheorie van C. Dweck en de zelfdeterminatietheorie van Ryan/Deci en Vansteenkiste krijg je concrete handvatten mee waarmee je de motivatie van jouw leerlingen de hoogte in krijgt zonder dat dit veel van jou vraagt.

 

2. Motivatie bij leerlingen verhogen - Alle zes in de les, de zes breinprincipes die leren positief bevorderen
 

Doel van de vorming: Kinderen beter laten leren door simpelweg de breinprincipes mee te nemen in jouw dagelijkse onderwijspraktijk.
 

Hoe kun je een leerling beter teksten laten leren? Hoeveel dagen moet je een vaardigheid trainen voor een nieuwe gewoonte is ingeslepen? 
 

Ben je geïnteresseerd in de werking van het brein bij leren?
Met breinkennis kan je lessen en onderwijs beter vormgeven en je leerlingen motiveren tot leren.

 

De zes breinprincipes geven een handig handvat en een wetenschappelijke onderbouwing bij de uitwerking van jouw lessen en activiteiten.
Als leerkracht hoef je geen totaal nieuwe aanpak te volgen. Zeker niet.
‘Alle zes bij de les’ geeft je een gemakkelijke checklist die je kan inzetten bij het voorbereiden van jouw lessen en activiteiten.
Door aandacht voor de zes breinprincipes in jouw lessen verhoog je de leermotivatie van jouw leerlingen.
Wij gaan concreet met de checklist aan het werk bij het uitwerken van jouw lessen of activiteiten. 

 

Vormingen, professionalisering voor leerkrachten en teams.

 

THEMA:

UNIVERSAL DESIGN
of LEARNING

UDL : Universal Design of Learning

 

UDL is een visie, een manier van kijken naar de leerling waarin die leerling met zijn talenten en beperkingen centraal staat.
UDL biedt ook een houvast bij het ontwerpen van lessen die toegankelijk zijn voor alle leerlingen en biedt veel kansen om constructief om te gaan met de diversiteit binnen jouw klas.
Het gaat er om, om vooraf onze lessen binnen de brede basiszorg zo te gaan ontwerpen dat die toegankelijk zijn voor alle leerlingen waardoor heel wat problemen voorkomen kunnen worden.

 

UDL is een kader waarbij 3 vragen centraal staan:

  • Waarom moet ik (de leerling) naar de les komen?

  • Wat moet ik (de leerling) hier komen leren?

  • Hoe kan ik (de leerling) verwerven wat ik geleerd heb en op welke manier kan ik dat aan jouw tonen?

 

Tijdens deze vorming maak je kennis met het UDL-kader en passen we dit concreet toe op lessen (of een thema) die je tijdens het lopende schooljaar nog wenst uit te werken.

Contact.gif

Het Wijs Huis

MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID

advies, begeleiding, vormingen, thema-avonden

HetWijsHuis

 

Vaartstraat 20 B - 9870 Zulte (Machelen)

M. info@hetwijshuis.be - T. 0486 49 22 46

  • Facebook

©2020 door Het Wijs Huis.

Met trots gemaakt door JB-signs