AANBOD VOOR SCHOLEN
 

Eén van mijn ambities om te starten met HetWijsHuis was om leerkrachten mee sterker te maken binnen de brede basiszorg.

 

Willen jullie als team nog sterker worden in het realiseren van een krachtige leeromgeving 
voor alle leerlingen, dan kan ik jullie binnen onderstaande thema's verder professionaliseren.

De vormingen beslaan of een halve dag of twee halve dagen.
Een aantal van die vormingen kan ook online gegeven worden.
Ik mik vooral op pedagogische studiedagen omdat er dan meer tijd is om samen op weg en samen aan de slag te gaan.
Het invulling geven aan een pedagogische studiedag kan op woensdagvoormiddag.

Studiedagen in contactonderwijs geef ik enkel op scholen binnen West- en Oost-Vlaanderen.
Online kan dit Vlaanderen breed.

 

Ik vertrek telkens vanuit een theoretische insteek of een theoretisch kader om dit al snel concreet naar de klas- of schoolvloer te vertalen.
Waar het kan gaan we met concrete casussen of activiteiten en lessen uit de eigen klaspraktijk aan de slag.

 

Bij interesse in een vormingsaanbod


Neem voor meer informatie of voor een offerte vrijblijvend met mij contact op via                                        info@hetwijshuis.be of 0486 / 49 22 46
 

Hilde

Taxonomie van Bloom.png
.

De Taxonomie van BLOOM

BLOOMLESSEN : activiteiten en lessen verrijken met de Taxonomie van Bloom.

- een sessie specifiek voor het kleuteronderwijs
- een sessie specifiek voor het lager onderwijs

 

Doel van de sessie: 
Jouw lessen en activiteiten verrijken m.b.v. de taxonomie van Bloom voor de sterke en meer- en hoogbegaafde leerlingen in jouw klas om hen maximaal tot leren te brengen.

 

Hoe verrijk je een les, een activiteit voor de cognitief sterke en hoogbegaafde kleuters en leerlingen in jouw klas? 
Eén manier om aan de criteria voor een rijke leeractiviteit te voldoen is, door bij het ontwikkelen van lessen of projecten vragen en opdrachten op te nemen die een beroep doen op het ‘hogere orde denken’. 
Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren of creëren nodig.
Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op:
- stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch na te denken
- stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
- ontlokken van discussie
- stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie
- stimuleren van het creatief denkvermogen

 

Na een introductie op de taxonomie van Bloom, gaan we in groepjes aan de slag om lessen en activiteiten uit onze eigen klaspraktijk te verrijken.

 

halve dag

contactonderwijs

mindset.png

MINDSET

growth and fixie

MINDSET: fixed en growth: Een groeimindset doet beter werken en leren.

onderwijsniveaus: kleuter-lager-secundair
 

Doel van de sessie:  Een groeimindset voorleven als leerkracht en die stimuleren bij de leerlingen. Groeitaal (leren) gebruiken in de dagelijkse omgang met jouw leerlingen.

Mindset is een begrip ontdekt door Carol Dweck.
Zij onderscheidt twee vormen van mindset: the fixed mindset en the growth mindset.

 

Mindset is een eenvoudig begrip dat veel invloed kan hebben op jouw eigen gedrag en leren en op het gedrag en leren van de leerlingen in jouw klas.
Niet alleen onze capaciteiten en kwaliteiten bepalen de mate waarin we succesvol zijn.
Het succes dat we behalen hangt grotendeels af van de mindset (de manier van denken) waarmee we in het leven staan.

 

In deze sessie leren we wat het betekent om met een vaste en een groeimindset naar de dingen te kijken. Wij als leerkrachten kunnen de groeimindset die leidt naar beter leren en werken bij onze leerlingen stimuleren. Je leert er hoe je dit kan doen en wat dit voor de leerlingen kan betekenen.

halve dag
contactonderwijs of online

WhatYouNeed.png
HANDELINGSGERICHT 
WERKEN

Handelingsgericht werken en het scherp stellen van de onderwijsbehoeften van de leerling vanuit een brede beeldvorming

onderwijsniveaus: kleuter en lager

Doel van deze vorming: De specifieke onderwijsbehoefte(n) van het kind scherp stellen als uitgangspunt voor de geïntegreerde zorg voor dat kind.
(a.d.h.v. casussen uit de fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm).

Het M-decreet, het leerplan en  ROK stellen het kind met zijn onderwijsbehoefte(n) centraal. We worden als leerkracht, zoco, externe ondersteuner, … uitgedaagd om stil te staan bij de vraag:
“Wat heeft dat kind nodig om verder te kunnen ontwikkelen, om verder te kunnen leren?

Worstel je op school ook met:

  • het scherp krijgen van de specifieke onderwijsbehoefte(n) van de kinderen van wie de begeleiding zich situeert in de fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm?

  • het concreet onder woorden kunnen brengen van jouw eigen ondersteuningsbehoeften als leerkracht?

 

Dan kan deze doe-gerichte navorming jou een antwoord bieden op deze vragen. In groepjes maken we met o.a. behulp van een model een zo breed mogelijk beeld op van de kinderen uit jullie klaseigen casussen.
Met behulp van deze brede beeldvorming van de respectievelijke kinderen gaan jullie in groep geleid op zoek naar de prioritaire onderwijsbehoeften van die kinderen.

 

We sluiten de sessie af met het concreet formuleren van de onderwijsbehoefte(n) en doelen voor de respectievelijke kinderen en het concreet formuleren van de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerkracht. Samen denken we ook reeds in de richting van aanpassingen voor het kind om tegemoet te komen aan zijn/haar onderwijsbehoeften.

halve dag

contactonderwijs

denksleutels.jpg

DENKSLEUTELS

(Tony Ryan)

DENKSLEUTELS: sleutels die het denken 'openen'

Denksleutels voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben.
 

een sessie specifiek voor het kleuteronderwijs

- een sessie specifiek voor het lager onderwijs
 

Tijdens deze sessie maak je kennis met de denksleutels die je in jouw dagdagelijkse klaspraktijk kunt inzetten om jouw cognitief sterke kleuters of leerlingen uit te dagen. Het gaat om een middel dat elke leerkracht kan inzetten om het verschil te maken in zijn of haar klas.
 

Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of een denkopdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch, kritisch en praktisch denken.
Tevens stimuleren de sleutels om dingen vanuit een ander perspectief te zien.

 

De denksleutels heten oorspronkelijk Thinker Keys en zijn een idee van de Australische Tony Ryan.

 

Enkele voorbeeldsleutels zijn:
- vraagsleutel: Kinderen krijgen het antwoord en bedenken zelf vragen die
                         tot dit antwoord kunnen leiden.

- Nietes sleutel : Bepaal het omgekeerde.

- Wat als sleutel : Stel de kinderen de vraag; 'Wat als ...' en de kinderen
                              benoemen oorzaken en gevolgen.
- combinatiesleutel : Kinderen combineren eigenschappen van twee
                                    verschillende voorwerpen zodat er een nieuw 
                                    voorwerp ontstaat.

 

We maken tijdens de vorming  kennis met de sleutels die je op een eenvoudige manier kunt inzetten om de groep sterkere kleuters of leerlingen uit te dagen. Ze vragen weinig inspanning van jou als leerkracht om die toe te passen in jouw eigen klas.

We gaan tijdens de sessie heel concreet aan het werk met de denksleutels.
- Welke zijn de denksleutels?

- Waarom denksleutels inzetten in de klaspraktijk?
- Wanneer en hoe kun je die inpassen in het klasgebeuren?

- We passen de denksleutels toe op een thema (activiteit of les) dat nog aan
  bod komt in de loop van het schooljaar.
 

halve dag

contactonderwijs of online

motivatie komt niet uit een potje.jpg
MOTIVATIE

 MOTIVATIE verhogen bij leerlingen . Ja dat kan jij!

onderwijsniveaus: lager - secundair

Doel van de vorming: Vanuit inzichten in motivatietheorieën en in de werking van het brein, kleine aanpassingen aanbrengen in jouw dagelijkse klaspraktijk die de motivatie bij jouw leerlingen stimuleren.

 

Motivatie (of het gebrek eraan) beïnvloedt heel vaak de prestaties van leerlingen.  Als leerkracht kun je voor de leerling het verschil maken, ook op het gebied van motivatie.
Jouw leerkrachtstijl, jouw mindset en jouw kennis over motivatietheorieën en de werking van het brein  kunnen de motivatie van jouw leerlingen positief of negatief beïnvloeden. 
Vanuit inzichten uit de mindsettheorie van C. Dweck, de zelfdeterminatietheorie van Ryan/Deci en Vansteenkiste  en de werking van het brein (breinprincipes) krijg je concrete handvatten mee waarmee je de motivatie van jouw leerlingen de hoogte in krijgt zonder dat dit veel van jou vraagt.

halve dag

twee halve dagen: tweede halve dag: concreet aan de slag met de aangereikte methodieken om jouw eigen lessen en activiteiten motivatieverhogend uit te werken.

contactonderwijs of online

breinprincipes.gif
 
LEERPRINCIPES

De BREINPRINCIPES : alle zes in de les
De 6 breinprincipes die het leren positief bevorderen (leerprincipes)

 

onderwijsniveaus: lager - secundair

Hoe kun je een leerling beter teksten laten leren? Hoeveel dagen moet je een vaardigheid trainen voor een nieuwe gewoonte is ingeslepen?

Ben je geïnteresseerd in de werking van het brein bij leren?
Met breinkennis kan je lessen en onderwijs beter vormgeven en je leerlingen motiveren tot leren.
De zes breinprincipes geven een handig handvat en wetenschappelijke onderbouwing bij de uitwerking van jouw lessen en activiteiten.
Als leerkracht hoef je geen totaal nieuwe aanpak te volgen. Zeker niet.
‘Alle zes bij de les’ geeft je een gemakkelijke checklist die je kan inzetten bij het voorbereiden van jouw lessen en activiteiten.
Door aandacht voor de zes breinprincipes in jouw lessen verhoog je de leermotivatie van jouw leerlingen.

Wij gaan concreet met de checklist aan het werk bij het uitwerken van jouw lessen of activiteiten.

halve dag 

contactonderwijs of online

 

Het Wijs Huis

 STUDIECOACH (leren leren)
FREELANCE NAVORMER
specialisatie meer- en hoogbegaafdheid